ภ.จว.สุพรรณบุรี

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

5

10

13

18

19

31

45

47

56

63

66

67

69

70

79

82

120

126

ด.ต.สมนึก จินต์กสิกรรม

ด.ต.มนต์ชัย แจ้งประจักษ์

ด.ต.ภควัฒน์ คุยนาเพียง

ด.ต.สงคราม บานไม่รู้โรย

ด.ต.สะอาด อินทา

ด.ต.สุพจน์ โสดาปัดชา

ด.ต.ประสาน จำเริญ

ด.ต.ทินกร เพ็ชรทอง

ด.ต.ประภาศ เขื่อนแก้ว

ด.ต.วิสุทธ์ สะราคำ

ด.ต.เอนก หอมเย็นใจ

ด.ต.สุขอินทร์ ราจันทร์แก้ว

ด.ต.สุวัฒน์ ชิ้นฮะง้อ

ด.ต.จรูญ สีทา

ด.ต.สมพงษ์ หุ่นประกอบกิจ

ด.ต.ดิเรก ชัยชนะ

ด.ต.สมพร รวงงาม

ด.ต.โสมนัส สวัสดิ์กิจ

บอย

แจ้

ตี๋

ปื๊ด

ตุ่ย

หวาน

สาน

จ๊อกกี้

ภาส

สุด

แกะ

หลอง

วัฒน์

ร้าย

พงษ์

เหรก

-

นัส

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.สระยายโสม

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.ทุ่งคอก

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.องค์พระ

สภ.ดอนเจดีย์

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.ทุ่งคลี

สภ.บางตาเถร

สภ.ทุ่งคอก

ร.2 รร.7

43

67

75

77

79

ด.ต.เสงี่ยม แบขุนทด

ด.ต.สมเกียรติ สาทิพย์จันทร์

ด.ต.แปก พันวอ

ด.ต.ไพโรจน์ ฮั้วจั่น

ด.ต.สนั่น นงลักษณ์

ปา

จ๋า

แปก

โรจน์

หนั่น

สภ.ทุ่งคลี

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.องค์พระ

สภ.บางตาเถร

สภ.องค์พระ

ร.3 รร.7

1

7

13

16

17

18

36

37

43

46

56

59

65

69

70

82

92

96

103

121

131

ด.ต.อมร ล้อมสินทรัพย์

ด.ต.สมจิตต์ คลับคล้าย

ด.ต.สุทัศน์ ทองเอ็ม

ด.ต.บัณฑิตย์ อุทัยฉาย

ด.ต.นิวุฒิ ดอนไพร

ด.ต.ปัญญา อยู่พิทักษ์

ด.ต.ศักดิ์ชาย นิพิธวิทยา

ด.ต.สัมฤทธิ์ เสือน้อย

ด.ต.พรชัย พิทักษ์พันธ์ราช

ร.ต.ท.สมเด็จ เอกศิริ

ด.ต.ไพบูลย์ หนูเงิน

ด.ต.มงคล คำป้อง

ด.ต.นิรันดร์ บุญธรรม

ด.ต.ปัญญา แก้วกุลฑล

ด.ต.ชัยยศ กสิกิจพาณิชย์

ด.ต.ฉลอง ยี่สมบูรณ์

ด.ต.เฉลิมพล เลิศสุวิมล

ด.ต.เสถียร ประทุมแสง

ด.ต.ชุมพล มักสัมพันธ์

ด.ต.พิพัฒน์ ฝั้นแก้ว

ด.ต.สุชาติ หงษ์เวียงจันทร์

-

จิต

ทัศน์

เฒ่า

-

ไก่

-

-

หนุ่ย

-

บูลย์

ต้น

เอ

-

ยศ

-

ต่าย

สิงห์

ป๊อป

น้อย

-

สภ.องค์พระ

สภ.สระยายโสม

สภ.บางปลาม้า

สภ.องค์พระ

สภ.เมือง

สภ.ทุ่งคอก

สภ.องค์พระ

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.บางตาเถร

สภ.บางปลาม้า

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.ทุ่งคอก

สภ.บางตาเถร

สภ.องค์พระ

สภ.ทุ่งคอก

สภ.ทุ่งคลี

สภ.ทุ่งคลี

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.บางปลาม้า

สภ.เมือง

ร.4 รร.7

7

13

18

26

32

33

36

38

52

68

72

74

76

78

87

96

100

101

102

109

114

116

132

ด.ต.อำนาจ ขันทสิกรรม

ด.ต.ฤทธิรงค์ มะปะเข

ด.ต.นาวี กอบสันเทียะ

ด.ต.วุฒินันท์ หรีกประโคน

ด.ต.อภิชาติ สุวรรณปทุมเลิศ

ด.ต.รุ่งโรจน์ อรุณแสงศิลป์

ด.ต.รัตนชัย คุณวงศ์

ด.ต.ไตรรัตน์ เรืองประชา

ด.ต.ธานี ธิติวิภู

ด.ต.บุญมี รินรุด

ด.ต.กฤษณะ พันธุ์แตง

ด.ต.นิพนธ์ อินทรกุล

ด.ต.ปรีชา นามบุญลือ

ด.ต.ลังสรรณ์ ลมไธสง

ด.ต.อาทร แก้วอุดร

ด.ต.วันชัย ชายสีอ่อน

ด.ต.ชาตรี กะตะศิลา

ด.ต.บุญโชติ สังข์ทอง

ด.ต.ประเสริฐ รัตนจันทร์

ด.ต.ศรีสมพร ปุ้ยไชยศร

ด.ต.อนันตชัย ดอกดู่

ด.ต.นิคม ถุงปัญญา

ด.ต.สุนันท์ ชนะนาน

นาจ

รงค์

วี

ชาย

ชู

ก้วง

ไตร

พี

โหน่ง

มี

แตง

น้อย

ปี้

-

-

ไก่

ตรี

สิง

-

ศรี

พิษ

คม

เบ้

สภ.สามชุก

สภ.เมือง

สภ.บางตาเถร

สภ.หนองหญ้าไซ

สภ.สองพี่น้อง

สภ.ทุ่งคอก

สภ.ทุ่งคลี

สภ.ทุ่งคอก

สภ.สองพี่น้อง

สภ.เมือง

สภ.สองพี่น้อง

สภ.องค์พระ

สภ.องค์พระ

สภ.เมือง

สภ.สระยายโยม

สภ.อู่ทอง

สภ.บางปลาม้า

สภ.บางปลาม้า

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.ทุ่งคลี

สภ.ศรีประจันต์

สภ.องค์พระ

ร.5 รร.7

4

7

10

14

23

27

37

41

43

52

54

55

66

74

75

93

99

100

110

118

122

130

ด.ต.นพดล เลิศศรัทธาทรัพย์

ด.ต.สุทธิพงษ์ มีประเสริฐศักดิ์

ด.ต.รุ่ง ทำดี

ด.ต.สมชาย ผันอากาศ

ด.ต.เรืองฤทธิ์ นิสังกาศ

ร.ต.ท.นิคม นามรักษ์

ด.ต.ชาญณรงค์ อบอุ่ม

ด.ต.แสงมณี พ่านเผือก

ด.ต.สมชาย สมานเกลียว

ด.ต.สำเนียง ปาริน

ด.ต.อิศมัย สิมุฒิ

ด.ต.พนม พลเสน

ด.ต.สวัสดิ์ บุญคง

ด.ต.สุริยาวุธ โสสุด

ด.ต.ทวีศักดิ์ ภาพันธ์

ด.ต.ประทวน หอมทวนลม

ด.ต.อำนาจ ภู่คำจันทร์

ด.ต.สมศักดิ์ ขำสุนทร

ด.ต.วีรพงษ์ อุทรส

ด.ต.ทัศเทพ ตะโกพร

ด.ต.อภิสิทธิ์ ศรีลำดวน

ด.ต.ธีรวัฒน์(สุรินทร์) สุขมล

ดล

เปีย

ป๊อก

ชาย

เรือง

คม

ชาญ

เล็ก

ชาย

เนียง

อิ๊ด

ยู่ยี่

โผน

บอย

เอก

นาจ

ป้อม

-

พงษ์

โจ

นิด

เล็ก

สภ.สระยายโสม

สภ.สระยายโสม

สภ.เมือง

สภ.อู่ทอง

สภ.เมือง

สภ.บางปลาม้า

สภ.สองพี่น้อง

สภ.เมือง

สภ.สองพี่น้อง

สภ.ดอนเจดีย์

สภ.สามชุก

สภ.ดอนเจดีย์

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.ทุ่งคอก

สภ.เมือง

สภ.บางปลาม้า

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

ร.6 รร.7

4

10

12

18

23

42

49

51

53

62

72

80

84

87

89

92

94

95

96

98

119

128

130

131

132

ด.ต.วิทูร แสงนิ่มนวน

ด.ต.สายฝน หลักเพชร

ด.ต.ประเสริฐ เทียนไชย

ด.ต.สราวุธ ภูดีทิพย์

ด.ต.สกลชัย บุญสวา

ด.ต.สวัสดิ์ คำแสง

ด.ต.จำนงค์ เจริญสุข

ด.ต.วีระพันธ์ พิลาธรรม

ด.ต.เสกสรรค์ สายรัตน์

ด.ต.สงกราน เงินจันทร์

ด.ต.ยุทธนา สังข์ทอง

ด.ต.สุบิน พินธุ

ด.ต.คมสันติ พิพิธ

ด.ต.ประยุทธ ภูศรี

ด.ต.ยันยง โมคำ

ด.ต.จีรพงษ์ คำดี

ด.ต.อัมพล เงินกลั่น

ด.ต.สายชล โทสูงเนิน

ด.ต.ปราโมทย์ ปานแก้ว

ด.ต.มงคล รัตนบุรัมย์

ด.ต.ไพรัช กุลไชยกุล

ด.ต.อมร ฉันทะดี

ด.ต.เมธี ทานสันติ์

ด.ต.ณัฐวุฒิ เหล่าเบีย

ด.ต.พัฒนพงษ์ ศรีอนันต์

ต้น

ฝน

หนุ่ย

วุธ

กล

หวัด

เหม

เติ่ง

เทพ

กราน

ขิม

ม่อน

-

ยุทธ

ยง

จี

พล

ชล

โว่

รบ

นก

มอน

บ๊อบบี้

เอื้อ

เฒ่า

สภ.อู่ทอง

สภ.เมือง

สภ.องค์พระ

สภ.อู่ทอง

สภ.บางตาเถร

สภ.สองพี่น้อง

สภ.องค์พระ

สภ.ศรีประจันต์

สภ.ศรีประจันต์

สภ.สองพี่น้อง

สภ.สระยายโสม

สภ.สระยายโสม

สภ.สามชุก

สภ.อู่ทอง

สภ.อู่ทอง

สภ.สระยายโสม

สภ.อู่ทอง

สภ.อู่ทอง

สภ.เดิมบางนางบวช

สภ.อู่ทอง

สภ.บางปลาม้า

สภ.สองพี่น้อง

สภ.สามชุก

สภ.อู่ทอง

สภ.สระยายโสม

ร.1 กฝ.1

-

-

-

-

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.4

1

ร.ต.ท.สลาม คำมณี

-

กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี

สถานที่ทำงาน