ภ.จว.นครปฐม

กองร้อย

ลำดับ

ยศ ชื่อ ชื่อสกุล

ที่ทำงาน

ร.1 รร.7

15

25

32

34

36

51

76

78

134

ด.ต.ธงชัย แก้วไทรนันท์

ด.ต.วิชิต ยุทธเก่ง

ด.ต.อร่าม ผลลาภ

ด.ต.คมสันต์ แสงสว่าง

ด.ต.วันชัย รวงผึ้ง

ด.ต.เดชา สามงามต้น

ด.ต.จรูญ เสาจู

ด.ต.สวงศ์ ยางเยี่ยม

ด.ต.สมภพ เนียมจำเริญ

เอ

ชิต

ปุ๋ย

อู๊ด

จุ่น

-

ทอง

แก่น

ภพ

สภ.กำแพงแสน

สภ.สามพราน

หมวดรักษาการณ์ รร.ภ.7

สภ.โพรงมะเดื่อ

หมวดรักษาการณ์ รร.ภ.7

สภ.บางเลน

สภ.เมือง

สภ.กำแพงแสน

สภ.บางเลน

ร.2 รร.7

26

39

86

88

89

102

106

107

131

ด.ต.อภิสิทธิ์ เจริญสุข

ด.ต.รัชเขต พงษ์สมบูรณ์

ด.ต.ทวีศักดิ์ สรวญรัมย์

ด.ต.สมใจ เขมาวะนิช

ด.ต.วุฒิ วงโคคุ้ม

ร.ต.ต.ปรีดา ศรีโชละ

ด.ต.สมชาย เรืองพลับพลา

ด.ต.พลวัฒน์ สนจุ้ย

ด.ต.ประกอบ แผ่นทอง

-

-

วี

-

-

-

-

-

กอบ

สภ.บางเลน

สภ.เมือง

สภ.โพธิ์แก้ว

สภ.ดอนตูม

สภ.บางเลน

สภ.บางเลน

สภ.กระตีบ

สภ.กระตีบ

สภ.พุทธมณฑล

ร.3 รร.7

2

14

22

33

67

90

105

115

116

117

118

123

128

ร.ต.ต.ไชยรงค์ บุญเอก

ด.ต.จำนรรจ์ บุตรศรีด้วง

ร.ต.ท.มานะ ศิริเขตกรณ์

ด.ต.สุเทพ อินทโพธิ์

ด.ต.ก้องไพร กะวิกุล

ด.ต.วิเชียร แก้วบริวงษ์

ด.ต.ณรัตน์ ญาณปัญญา

ด.ต.ไพศาล ภิรมณ์เจียว 

ด.ต.วราทัศน์ เลิศสิริพรรณ

ร.ต.ต.วิทยา อ่องยิ้ม

ด.ต.สมชาย แจ่มศรี

ด.ต.วัฒนะ ดวงแก้ว

ด.ต.ยอดชาย ชัยสนิท

เฒ่า

เอก

อู๊ด

เทพ

ก้อง

แดง

-

ศาล

ทัด

แป๊ก

มี๋

หมี

ชาย

สภ.กำแพงแสน

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.เมือง

สภ.บางเลน

สภ.พุทธมณฑล

สภ.นครชัยศรี

สภ.นครชัยศรี

สภ.บางหลวง

สภ.กำแพงแสน

สภ.พุทธมณฑล

สภ.กำแพงแสน

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.โพรงมะเดื่อ

ร.4 รร.7

5

8

10

14

19

23

30

34

37

105

111

117

121

122

128

ด.ต.รังสรรค์ อ่อนจ้อย

ด.ต.ฤทธี เกตุมอญ

ด.ต.ตรงศักดิ์ ค้าข้าว

ด.ต.กฤษณะ นุ้ยปรี

ด.ต.ยุทธศักดิ์ น้อยพิทักษ์

ด.ต.วิสิษฐ์ สังข์เสี่ยนเทียน

ด.ต.สามารถ ผ่องอำไพ

ด.ต.สนม สันทับทิม

ด.ต.มุเมธ ไชยคง

ด.ต.ชิต แก้วทอง

ด.ต.การุณ ภูริกุลทอง

ด.ต.สมชาย สุวรรณศรี

ด.ต.สุพล พยาราช

ด.ต.สนธยา ภูมิถาวร

ด.ต.ปกรณ์ ใช้เจริญ

วิปเปอร์

เบี๊ยก

ศักดิ์

ไก่

เก่ง

ต้น

มาด

หนม

แมน

ชิต

แป๊ะ

ชาย

อ้วน

ยา

เล็ก

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.สามควายเผือก

สภ.กระตีบ

สภ.โพรงมะเดื่อ

สภ.กำแพงแสน

สภ.บางเลน

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.เมือง

สภ.สามควายเผือก

สภ.สามพราน

สภ.โพธิ์แก้ว

ร.5 รร.7

9

11

19

21

26

32

86

87

102

109

127

ด.ต.พิทักษ์ (เชาว์ศักดิ์) ทองกองเตีย

ด.ต.มีชัย ทุมพัง

ด.ต.สมคิด โพธิ์ขาว

ด.ต.เกษมสุข ปัทมพรภักดี

ด.ต.สภาพ พิศเพ็ง

ด.ต.มนัส ทรงเจริญ

ด.ต.นิพนธ์ บุญประคอง

ด.ต.ปราโมทย์ เปลี่ยนสมัย

ด.ต.โยธิน หินวิเศษ

ด.ต.แดนเดือน พึ่งพิพัฒน์

ด.ต.วรายุทธ์ โคตรชมภู

ทักษ์

แอ้ด

เอก

เสม

ภาพ

นัด

ดุ่ย

โมทย์

โย

เดือน

แอ๋

สภ.บางเลน

สภ.กระตีบ

สภ.นครชัยศรี

สภ.ดอนตูม

สภ.บางเลน

สภ.กำแพงแสน

สภ.โพธิ์แก้ว

สภ.เมือง

สภ.บางเลน

สภ.ดอนตูม

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

ร.6 รร.7

8

20

24

26

29

36

40

46

59

60

77

88

104

111

ร.ต.ต.มานพ สะอาดแก้ว

ด.ต.ธเนศ ทองยินดี

ด.ต.รัตนะ โมจินดา

ด.ต.เดชา ทรงสวัสดิ์ชัย

ด.ต.ทวีศักดิ์ นิลรอด

ด.ต.นิวัฒน์ อินทรโอสถ

ด.ต.ทักษ์จ์ณัตร์ จันทา

ด.ต.มนัสวุฒิ บรรยงค์

ร.ต.ต.ประเสริฐ พิมพิรัตน์

ด.ต.วัชริทร์ กุลภักดี

ด.ต.ไพโรจน์ ลัดลอด

ด.ต.สุทธาวัฒน์ ไทยภักดี

ด.ต.สุดใจ มากมูล

ด.ต.สุทินกร ศรีมันตะ

อ๋อย

หนึ่ง

ติ๊ก

ลัก

หนึ่ง

เหน่ง

ต่อ

นัท

เสริฐ

ริน

โรจน์

ต้อม

จ่อย

กร

กก.สส.ภ.จว.นครปฐม

สภ.กำแพงแสน

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.โพรงมะเดื่อ

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.เมือง

สภ.กำแพงแสน

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.บางเลน

สภ.นครชัยศรี

สภ.นครชัยศรี

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

ศูนย์ฝึกอบรม ภาค 7

สภ.กำแพงแสน

ร.1 กฝ.1

-

-

-

-

ร.2 กฝ.1

-

-

-

-

ร.3 กฝ.1

-

-

-

-

ร.4 กฝ.1

-

-

-

-

ร.1 กฝ.7

-

-

-

-

ร.2 กฝ.7

-

-

-

-

ร.3 กฝ.7

-

-

-

-

ร.4 กฝ.7

-

-

-

-

ร.5 กฝ.7

-

-

-

-

เทียบรุ่น

รร.0

0

ด.ต.

-

-

 

สถานที่ทำงาน